Arkiv

Kvinnovåld

Vi vill att alla kommuner och landsting samt de myndigheter som berörs ska ha handlingsplaner för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Varje kvinna som behöver det ska ha tillgång till skyddat boende med resurser för hjälp och stöd i kommunen.
Utbildningssatsningar ska genomföras för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om det sexualiserade våldet och för att kunna utveckla strategier för hur det ska bekämpas. Kraven på skolans sex- och samlevnadsundervisning ska skärpas. Feministiskt självförsvar ska ingå som tillval i gymnasieutbildningen.
Vi motsätter oss statens ökande kontroll och övervak-ning av medborgare, liksom den repressiva och integritetskränkande lagstiftning som genomförs i terroristbekämpningens namn.
Vi vill att rättsäkerhet, mänskliga rättigheter och allas likhet inför lagen ska vara grunden för svensk rättspolitik.
Rättsväsendets beredskap och förmåga att utreda och lagföra hatbrott mot HBT-personer* och rasistiska brott förutsätter ständig demokratisk granskning. Satsningar måste göras på fortbildning och personalpolitik föratt motverka diskriminerande attityder inom myndig-heterna.
Människor med funktionshinder ska ha möjlighet till ett fullt deltagande i samhällslivet. Vi vill ha en lagstiftning för full tillgänglighet. Vi vill att människor med psykiska funktionshinder ska ha rätt till ett personligt ombud som kan bevaka deras intressen gentemot olika myndigheter.
Vi vill skriva in rätten till bostad i Socialtjänstlagen. Det ska finnas kommunala bostadsförmedlingar med bostadsanvisningsrätt i alla kommuner.
Vi vill slå vakt om allmännyttan. Den ska värna allas rätt till en bra bostad och boendemiljö på lika villkor i alla delar av landet. Bostadsbidraget ska vara ett skydd när hyran är för hög i förhållande till inkomsten.
Arbetslivet måste bli mänskligare. Det är arbetsgivarna som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och för att den som har slitit ut sig på jobbet ska kunna komma tillbaka i arbete.
Därför vill vi införa ett vinstdelningssystem där arbets-givarna betalar in en särskild arbetsmiljöavgift. Pengarna ska avsättas i fonder som förvaltas av arbetsgivare och fack tillsammans. Medlen ska användas till utveckling och förbättring av arbetsplatserna.
Vi vill stärka de arbetslösas rättigheter. Den som deltar i arbetsmarknadsprojekt ska ha stort inflytande över vilka åtgärder som han eller hon ska delta i.
Fackets inflytande över hur praktik i arbetsmarknads-politiska åtgärder ska se ut ska också förstärkas.
Det är viktigt att så många som möjligt omfattas av a-kassan. Därför är det viktigt att en övervägande majoritet uppfattar att de får en rimlig ersättning för det de betalar. Därför vill vi höja a-kassans golv och tak.