Arkiv

”… åt var och en efter behov”

Vårt generella välfärdssystem ska vara garanten för allas rätt till goda levnadsförhållanden. Utbildning och arbete åt alla, skatt efter bärkraft och en välfärd som når alla utjämnar inkomst- och förmögenhetsklyftorna i samhället. Arbete är grunden för all välfärd. Arbetslösheten och nedskärningarna i välfärden har urholkat systemet.
Det är huvudorsaken till att klyftorna ökar, människor slås ut och att situationen för barn i utsatta familjer förvärrats. Förändringarna på arbetsmarknaden stöter ut människor, och allt fler hamnar utanför socialförsäkringssystemet. Både den gemensamma sektorn och socialförsäkringarna riskerar att tappa mycket av sin fördelningsfunktion.

Så vill vi göra!
Vår gemensamma sektor behöver växa för att utjämna skillnader i levnadsvillkor. Hela skolsystemet från förskola till universitet ska ses som en investering för människors bildning och samhällets utveckling.
Vi vill minska gruppstorlekarna i förskolan och skolan och öka personaltätheten. Vi kräver fullständig avgiftsfrihet i grundskolan och gymnasieskolan och ökade resurser till elevvårdspersonal, skolbibliotek och läromedel.
Vi vill skapa förutsättningar för alla att ta del av och skapa kultur i hela landet. Kultur bidrar till människors välbefinnande och stärker kampen för att förändra samhället.
De äldres önskemål och behov ska stå i centrum för äldreomsorgen. Vi vill ha mer personal för omvårdnad och stöd till de äldre i deras sociala aktiviteter så att livskvaliteten kan höjas. Det behövs också mer personal med annat modersmål än svenska.
Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden arbetat för att kommunerna och landstingen ska få mer pengar för att kunna anställa mer personal och avskaffa lönediskrimineringen av kvinnorna. Vi har nått en del framgångar, men de är långtifrån tillräckliga, så vi tänker inte slå oss till ro.
Vi vill försvara och förbättra vår solidariskt finansierade sjukvård och förebyggande hälsovård. Behoven ska styra, inte marknaden. Människor ska kunna känna tillit och trygghet i kontakten med vården. Den vård vi arbetar för bygger på god omvårdnad, en helhetssyn på människan och ett medvetet könsperspektiv.
Vi vill ha en tandvårdsförsäkring värd namnet. Tänderna är en del av kroppen. Vi vill att tandvården ska vara en del av sjukvårdens högkostnadsskydd, så att det mesta av tandvården finansieras med skattepengar.