Arkiv

”Av var och en efter förmåga …”

Vi betalar solidariskt en betydande del av vår välfärd via skattsedeln, men minskade skatteintäkter och försämringar i socialförsäkringssystemet har lett till en växande marknad för privata försäkringar och höga avgifter.
Vi står inför ett vägval mellan en skattefinansierad välfärd som fördelas rättvist och kommer alla till del och ett systemskifte som innebär höjda taxor och avgifter och fler privata försäkringslösningar för dem som har råd.

Så vill vi göra
Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt skatte- och välfärdssystem. Vi grundar oss på det starka folkliga stöd som finns för att betala mer i skatt för en bra hälso- och sjukvård, förskola, skola och äldreomsorg där de stora behoven finns. Vi vill växla från avgifter till skatt.
För att göra fler delaktiga i bygget av välfärden och få in mer skattepengar gäller att fler kommer i arbete. Vi vill ha åtgärder inom utbildning, forskning och infrastruktur för byggandet av ett långsiktigt hållbart samhälle och ökade satsningar på kommuner och landsting så att de kan anställa fler och höja lönerna i kvinnodominerade yrken.
Stärkt välfärd kräver stärkt finansiering. Därför måste det totala skatteuttaget öka och den offentliga sektorns andel av ekonomin tillåtas att växa. Det innebär samtidigt en omfördelning av samhällets resurser från män till kvinnor.
Vi kräver en förändring av skattesystemet i syfte att öka progressiviteten. Vi vill höja skatten på högre inkomster. Fler ska betala statsskatt. Dessutom ska skatten på kapital och vinster skärpas.

Ytterligare ett sätt att öka omfördelningen mellan fattiga och rika kan vara att införa progressiv skatt på kommunal- och landstingsnivå. Miljöskatterna och skatten på företag måste förändras.
Skattesystemet ska bidra till att utjämna ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män. Beskattningen av bostäder måste utformas så att rättvisa ekonomiska villkor mellan olika boendeformer skapas.
Vi vill inleda försök med schablonbeskattning för
småföretag i branscher som taxi, frisör- och annan servicenäring. Vi vill ta bort kostnaderna för sjuklöne-perioden för småföretag med högst tio anställda.
Miljöskatter, handel med utsläppsrätter och gröna elcerti-fikat är nödvändiga verktyg för att minska utsläppen och
bromsa växthuseffekten. Vi vill hitta en bra kombination av styrmedel så att Sverige kan fullgöra sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Det är en process som ska ske i dialog med medborgarna.
Varje skattekrona har betydelse i bygget av välfärden. Staten går årligen miste om över 100 miljarder kronor i uteblivna skatteinkomster.
Därför måste den ekonomiska brottsligheten bekämpas. Det behövs mer resurser för att få bort svartarbete, momsfusk med internationella förgreningar och för att komma tillrätta med oredovisade inkomster.